ใกล้คลอด "แกร็บถูกกฎหมาย"ขนส่งดันร่างกฎกระทรวง เปลี่ยนรถส่วนตัวเป็นรับจ้ไฮโล hilo modาง-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.21 -


กรมขนส่งทางบก ระดมความเห็น ดันร่างกฎกระทรวงเสนอคมนาคม แก้ “แกร็บแท็กซี่”ถูกกฏหมาย ให้รถส่วนบุคคลเปลี่ยนจดทะเบียนรถรับจ้าง 1คน/1คัน ไม่คุมค่าโดยสาร ขึ้นกับตกลงกันเอง ระบุเพื่อให้สอดคล้องสังคมยุคใหม่

  นายธานี  สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.)  เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือกพ.ศ. …. โดยมีส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้าง ผู้ให้บริการรถยนต์รับจ้างแบบบริการทางเลือก และผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

โดยกรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงเหตุผลที่ยกร่างกฎกระทรวงว่า เนื่องจากปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชนได้มีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของสังคมและเทคโนโลยี ประชาชนจำนวนมากนิยมเรียกใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งรถยนต์ที่นำมาให้บริการบางส่วนไม่สามารถจดทะเบียนได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน และทางราชการสามารถควบคุมติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้โดยสาร จึงได้ดำเนินการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว     

   ซึ่งมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร   ไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางลือกโดยการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน โดยให้มีการจดทะเบียนรถได้ 1 คนต่อ ข่าวกีฬาลิเวอร์พูล1 คัน

กำหนดลักษณะรถและประเภทตามขนาดกำลังของรถ คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และรถอเนกประสงค์

รถต้องมีและใช้อุปกรณ์เครื่องสื่อสารเพื่อรับงานจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง กำหนดอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ต้องแสดงเครื่องหมายการเป็นรถยนต์รับจ้างตามแบบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกำหนด

ค่าจ้างและค่าบริการอื่นให้เป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยผู้รับจ้างต้องแสดงราคาผ่านแอปพลิเคชันให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าก่อนตกลงใช้บริการ แอปพลิเคชันที่จะนำมาใช้เรียกรถต้องได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ขับรถต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้ เป็นการรวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกฝ่าย ซึ่งมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เช่น กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่เดิมส่วนใหญ่จะไม่เห็นด้วย โดยเห็นว่าเป็นร่างกฎหมายทสล็อต ยิงปลา 666ี่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่เท่าเทียมและไม่เป็นธรรมระหว่างรถแท็กซี่เดิมในระบบกับรถแท็กซี่แบบบริการทางเลือก ส่วนกลุ่มผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะเห็นด้วย โดยเห็นว่าสอดคล้องกับวิถีการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันและเกิดความสะดวกปลอดภัยกับประชาชน

ส่วนกลุ่มนักวิชาการและผู้แทนส่วนราชการ เห็นด้วยกับการกำหนดให้มีรถแท็กซี่แบบบริการทางเลือก แต่เห็นว่าควรร่างกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งกลุ่มรถแท็กซี่เดิมและรถแท็กซี่แบบบริการทางเลือก รวมทั้งควรกำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และบทกำหนดโทษผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ครอบคลุมครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบกับผู้ขับรถและประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้รวบรวมทุกความเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านี้ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  ให้มีความเหมาะสม และสรุปนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป
  • แกร็บถูกกฎหมาย
  • ร่าวกฎกระทรวง
  • กรมขนส่ง

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

43
0
   

"เซบียา" ฉลุย 32 ทีมโกปาฯ เคี้ยวทีมดิวิชัน 3 นิ่มๆ 2-0-เว็บไSA เกม 999ซต์บาคาร่า

เซบียา ประเดิมสนามศึก โกปา เดล เรย์ 2020-21 เอาชนะ ลินาเรส เดปอร์ติโบ สโมสรระดับ เซกุนดา เบ (ดิวิชัน 3) แบบไร้ปัญหา 2-0 คืนวันอังคารที่ 5 มกราคมศึกฟุตบอล โกปา เดล เรย์ 2020-21 รอบ 2 ณ สนาม เอสตาดิโอ มูนิซิปาล เดอ ลินาเรออส เซบียา