อ.ส.ค. หนุนเกษตรกรโคนมไทยเข้าสู่วิถีใหม่ ะไรบ้างการพนันผิดกฎหมายกฎหมายการพนัน ต่างประเส่งเสริมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564-เว็บไซต์บาคาร่า

2020.12.26 -


องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเท โป ก เกอร์นักพนันบอลที่ศไทย (อ.ส.ค.) สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ขับเคลื่อนภารกิจหลักด้านการส่งเสริประวัติศาสตร์ กีฬาฟุตบอลกีฬาฟุตบอลไทยมการเลี้ยงโคนม พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่ระดับนานาชาติ อ.ส.ค. ให้การสนับสนุนองค์ความรู้การเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพ“โคนมพระราชทาน” น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณใน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9)” โดย อ.ส.ค. เตรียมจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ในวันที่ 8-17 มกราคม 2564 ซึ่งพิธีเปิดในวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววา งานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ที่ดำเนินการจัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับและผลักดันอุตสาหกรรมโคนมไทยมุ่งสู่ระดับสากล สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแบบองค์รวม และสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่เกษตรตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนให้การส่งเสริมด้านความรู้แก่เกษตรกรโคนม โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนากระบวนผลิตให้ได้น้ำนมคุณภาพ เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์นมจากเกษตรโคนมไทยสู่กลุ่มผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการบริโภคนมให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง และสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นมของคนไทยอย่างยั่งยืน

ด้านนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2564 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีโคนมไทยสู่ NEXT NORMAL” โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ปัจจุบันเข้าสู่วิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรโคนมไทยสู่ Smart Farmer ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ด้วยสถานการณ์ COVID -19 ส่งผลกระทบต่อทุกภาคธุรกิจ แต่ อ.ส.ค. ยังคงให้การส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์โคนมและเกษตรกรโคนมอย่างต่อเนื่อง นั่นคือหน้าที่หลักขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย สำหรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมโคนมไทยที่ต้องมองไปข้างหน้าและกำลังเข้าสู่ Next Normal เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งแกร่ง และเพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมโคนมไทยเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตได้”

ทั้งนี้ภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ เป็นโอกาสที่กลุ่มสหกรณ์โคนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเลี้ยงโคนม ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้น้ำนมดิบที่มีคุณภาพ เกษตรโคนมสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในฟาร์มโคนมตนเอง ช่วยยกระดับมาตรฐานของน้ำนมดิบให้มีคุณภาพ และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  • เทศกาลโคนมแห่งชาติ
  • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

<!–

    –>
    <!–

–>

- END -

39
0
   

ราคาทองครั้งที่ 2 ปรับขึเล่นบาคาร่าออนไลน์ฟรี100้น 50 บ. ทองรูปพรรณขาย 27,300 บ.-เว็บไซต์บาคาร่า

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองคำ ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 10:20 น. (ครั้งที่ 2) ราคามีการปรับขึ้น 50 บาท จากราคาเปิดตลาด ครั้งที่ 1 ที่ปรับลดลง 150 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออกบาทละ26,800 บาท รับซื้อบาทละ 26,700 บาท ส่วนทอง